u

Varför blir vi arga?

Ilska är en normal känsla som vi alla har. Därför handlar det inte om ifall vi är arga, utan vad det är som skapar ilska och om vi tycker att vi har kontroll över den. Ilska kan vara en nödvändig markering av gränser för både vuxna och barn. Barn behöver trygga vuxna som sätter förutsägbara gränser.

Den ilska som vi fokuserar på här, är den ilska som blir oförutsägbar för barnet. Detta är en form av ilska som framstår som obegriplig för barnet. Föräldrar blir ofta själva överraskade över styrkan och oförutsägbarheten hos den egna ilskan. Ilskan uppkommer ofta när man känner sig fastlåst, hjälplös eller maktlös i en situation med barnet. Ilskan kan då bli ett sätt att bryta situationen och slippa obehaget.

Föräldrar vill sina barn väl, och de vill vara bra föräldrar. Trots detta upplever cirka 20 procent av föräldrarna att de skrämmer sina barn genom ilska eller våld, och de oroar sig för hur detta påverkar barnen. Så länge föräldrarna inte vet hur de kan få hjälp med att behärska sin ilska, kommer många att försöka bagatellisera det som händer och prata så lite som möjligt om saken.

 

ABC-modellen

Ilskehantering för föräldrar utgår från den klassiska kognitiva terapimodellen, i vilken samband mellan tankar, känslor och beteende är centrala. Modellen visar hur vi alla för ett inre samtal med oss själva. Vi tolkar hela tiden de situationer vi befinner oss i. Tolkningarna präglas ofta av automatiska tankar som vi ofta inte är särskilt medvetna om. Till exempel: «Jag är dum, ingen lyssnar på mig, hon bryr sig inte om mig» och liknande.

I kognitiv terapi riktar man fokus på att arbeta med dessa automatiska tankar och tolkningar samt att visa hur förändrade tankar kan leda till förändrade känslor och ett förändrat beteende. Syftet är att få kunskap om vilka tankar som hämmar eller främjar ilskehantering, och därmed ger möjlighet till ett mer förutsägbart agerande gentemot barnen.

ABC-modellen används flitigt inom kognitiv terapi för att man ska kunna arbeta systematiskt med förändring av negativa tankar. A står för situation, B står för tanke/tolkning och C står för känsla och reaktion i kroppen. ABC-modellen är ett sätt att tydliggöra förhållandet mellan situation, tankar och känslor. Mamma och pappa tränar upp sin förmåga att bli medvetna om negativa tankar om sig själva (B), så att de kan utmanas aktivt i ilskehantering.

Att bryta negativa tankemönster är inget som går av sig självt. Man måste träna på det i situationer tillsammans med barnet. En lyckad övning ger en känsla av behärskning i situationen med barnet, i stället för den känsla av vanmakt som ofta är anledningen till ilska och våld.